reprobarcelona

CONTINGUT

Informació legal de reformes i projectes Barcelona, ​​REPROBCN

En compliment amb el deure de la informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, us informem que el contingut d’aquesta pàgina web http:/ /reprobarcelona.com (d’ara endavant, la «Web») pertany a REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L amb domicili social a Carrer Josep Pla 184 (Espanya) i amb CIF núm. B67123364. Aquest avís legal regula les condicions dús del portal desmentat dInternet.

Acceptació de lusuari

Aquest Avís Legal regula l’accés, la navegació i l’ús de la pàgina web https://reprobarcelona.com, que REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L, posa a la disposició dels usuaris d’internet. Per tant, l’accés a aquesta implica l’adquisició de la condició d’usuari i, així, l’acceptació de les condicions d’ús del web. En cas de desacord amb les condicions cal abstenir-se de lús del lloc web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L.

Contingut i ús

La visita a la pàgina web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, aquest Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L. El lloc web proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

L’ús de qualsevol dels continguts de la pàgina web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L, a la web o als seus continguts.

REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats als seus servidors.

Responsabilitats i garanties

REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permeten el funcionament correcte del web així com l’absència de virus i components nocius. Tanmateix, REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L. no es pot fer responsable de les situacions següents que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

La continuïtat i la disponibilitat dels continguts.
L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que es pugui produir.
L’absència de virus i/o altres components nocius.
Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L.
L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al web. En conseqüència, REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que si s’escau s’incloguin al lloc web, s’ajustin al present avís legal, ni que l’ús del lloc web es faci de forma diligent.
L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les vostres dades personals sense el permís dels vostres tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.
REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L podrà suspendre temporalment i sense avís previ, l’accessibilitat a la web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. En conseqüència, REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L no serà, en cap cas, responsable per qualsevol dany i perjudici que pugui derivar de la manca de disponibilitat o accessibilitat al lloc web o de la interrupció en el funcionament del lloc web. Això no obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L. es compromet a l’eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que puguin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Política d'enllaços

REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

Política de propietat intel·lectual i industrial
REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L és el titular en exclusiva dels drets relatius a la seva pàgina web i les seves xarxes socials, per això tots els continguts, el disseny gràfic i els codis que formen part de https://reprobarcelona.com són de titularitat exclusiva de REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L. Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts, ni tan sols encara que se’n citin les fonts, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L.

REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L no concedeix cap autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part de REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L. Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part de REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment. REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L es reserva el dret d’exercitar davant de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

La continuïtat i la disponibilitat dels continguts.
L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que es pugui produir.
L’absència de virus i/o altres components nocius.
Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L.
L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al web. En conseqüència, REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que si s’escau s’incloguin al lloc web, s’ajustin al present avís legal, ni que l’ús del lloc web es faci de forma diligent.
L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les vostres dades personals sense el permís dels vostres tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
Els continguts als quals lusuari pugui accedir a través denllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
La introducció de dades errònies per part de lusuari o dun tercer.
REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L podrà suspendre temporalment i sense avís previ, l’accessibilitat a la web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. En conseqüència, REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L no serà, en cap cas, responsable per qualsevol dany i perjudici que pugui derivar de la manca de disponibilitat o accessibilitat al lloc web o de la interrupció en el funcionament del lloc web. Això no obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L. es compromet a l’eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que puguin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Clàusula de protecció de dades

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa als usuaris que les seves dades seran incorporades al Registre d’Activitats de Tractament titularitat de REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L amb la finalitat d’eventualment, poder portar a terme els serveis contractats. En compliment amb la normativa vigent, REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els serveis prestats. Així mateix, les dades es tractaran de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L es compromet a adoptar totes les mesures tècniques i de seguretat raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes o no veraços. D’acord amb la normativa en protecció de dades els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les dades de caràcter personal així com renunciar al consentiment prestat per al tractament dels mateixos. La petició s’haurà d’adreçar al correu electrònic següent oficinareprobarcelona@gmail.com.

Reserva del dret a modificar aquest avís legal

REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L es reserva el dret a modificar aquest avís legal per adaptar-lo a qualsevol canvi o novetat normativa, per motius tècnics, per canvis en els serveis oferts per REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L o per decisions estratègiques de la companyia. En aquests casos s’avisarà a la present pàgina web amb antelació prudencial els canvis que es produeixin ia partir de quan començaran a tenir plens efectes. Si l’usuari no està conforme amb els canvis, haureu de deixar d’utilitzar el lloc web. La utilització del lloc web després de la realització dels canvis suposarà l’acceptació dels mateixos pels usuaris.

Nul·litat

Si alguna de les presents disposicions es considera nul·la, invàlida o inaplicable, aquesta disposició (o la part que es declari nul·la, invàlida o no aplicable) queda invalidada, sense que això afecti la validesa i l’aplicabilitat de les disposicions restants.

Contacta amb nosaltres

Per contactar amb nosaltres podeu fer-ho a l’adreça a dalt indicada i també telefònicament al número indicat a la web.

Política de privadesa

De conformitat amb allò establert als arts. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, «RGPD»), i els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, «LOPDGDD»), pel que es regula el dret d’informació a la recollida de dades, us informem dels següents extrems.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat a través de la pàgina web i en qualsevol altra comunicació mantinguda amb vostè seran objecte del Registre d’Activitats de Tractament titularitat de REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L amb domicili social Carrer Josep Pla 184, proveïda de CIF B67123364 .

Quina presència té a les xarxes socials?

REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L compta amb els perfils següents a les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Linkedin, Youtube, Blog i Newsletter). Es reconeix com a responsable del tractament de les dades dels seus usuaris, seguidors, o persones que facin comentaris a través de les mateixes. Així mateix d’acord amb la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L s’exonera de qualsevol tipus de responsabilitat derivada per comentaris dels usuaris i seguidors a les seves xarxes socials. REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L podrà utilitzar els perfils descrits anteriorment per informar els usuaris de temes que consideri del seu interès.

Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que pot arribar a proporcionar l’usuari: Dades identificatives: nom, cognoms, càrrec, rol, correu electrònic i/o número de telèfon. Dades comptables: número de compte, targeta bancària, etc.

Per què i per què tractem les teves dades?

Depenent de les finalitats necessitarem tractar unes dades o altres, que en general seran, segons el cas, les següents: La pàgina web és totalment informativa sobre els serveis de plataforma educativa que ofereix REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L. Les dades es poden tractar per respondre a les sol·licituds d’informació sobre aquests serveis. La recollida i el tractament automatitzat de dades que es realitza a través del formulari de la pàgina web per sol·licitar informació es recol·lecta per estudiar la possibilitat de contactar amb nosaltres. La pàgina web informa a través de vídeos identificatius. La pàgina web té un bloc per poder pujar i compartir històries dinterès per als usuaris. Per gestionar i mantenir la seva candidatura a ocupar un lloc de treball a REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L, quan ens envia la seva sol·licitud de participació en un procés de selecció. Aquest tractament està basat en el consentiment de l’Usuari i en l’interès legítim i mutu de REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L i l’Usuari, com s’indica a la informació sobre privadesa que l’Usuari ha d’acceptar prèviament a l’enviament de la seva candidatura. Les dades personals que s’obtinguin a través de qualsevol dels canals de la pàgina web formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT) titularitat de REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L. Aquest s’actualitzarà periòdicament d’acord amb allò establert al RGPD i la LOPDGDD, és per això que REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L ha adoptat totes les mesures de seguretat pertinents en aquest sentit. S’informa a l’usuari de la possibilitat de retirar-ne el consentiment en el cas que s’hagi atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament precedent basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades es pot fonamentar en les bases legals següents: Consentiment exprés per part dels usuaris en la compleció dels formularis per rebre comunicacions comercials per part de REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L. Interès legítim: consisteix a poder garantir que la nostra pàgina web romangui segura, així com ajudar-nos a comprendre les necessitats, expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar els nostres serveis. Totes les accions es fan per tal de millorar el nivell de satisfacció dels usuaris i assegurar una experiència única de navegació i eventual contractació. Compliment d’obligacions legals per a prevenció del frau, col·laboració amb les autoritats públiques i/o eventuals reclamacions de tercers.

Quant de temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la recollida, així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Sense perjudici que la conservació sigui necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions potencials; sempre que ho permetés la legislació aplicable. REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L es compromet a cessar el tractament de les dades personals quan hagi finalitzat el termini de conservació, així com bloquejar-les degudament a les nostres bases de dades.

Cessió de dades

De manera general, REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L no cedirà dades personals a terceres parts, excepte en aquelles situacions en què aquests es puguin cedir a col·laboradors que prestin serveis a REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L, amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis , la relació contractual i/o precontractual amb els interessats o tramitar sol·licituds formulades per aquests.

En aquests casos, ens assegurem que els destinataris respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per protegir les dades personals. REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa. Els tercers amb què REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L contracta tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

En aquells casos en què la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà allò estrictament necessari per al compliment de les esmentades obligacions legals.

REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L comunica dades a proveïdors externs, com a encarregats de tractament, per dur a terme determinats serveis:

Quins drets t'hi assisteixen i com els pots exercir?

Podeu adreçar les vostres comunicacions i exercitar els vostres drets mitjançant una comunicació escrita al següent correu electrònic: oficinareprobarcelona@gmail.com En virtut del que estableix la normativa en protecció de dades pots sol·licitar: Dret d’accés: podeu demanar informació d’aquelles dades personals que disposem sobre tu. Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi a les teves dades personals. Dret de supressió i oblit: pots sol·licitar l’eliminació previ bloqueig de les dades personals. Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals. Dret d’oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-se que se segueixin tractant. Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per transmetre-les a un altre responsable. Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basen únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat. En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·liciteu que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals. Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades, pots presentar una reclamació a l’autoritat competent en protecció de dades.

Qui és el responsable de l'exactitud i veracitat de les dades facilitades?

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades facilitades a través de qualsevol dels formularis incorporats a la web, exonerant REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L de qualsevol responsabilitat sobre això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta als formularis que empleni. REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L sempre que aquesta procedeixi de fonts alienes a ella.

Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les vostres dades personals?

REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitats a REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Per això, REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Processos de Dades, al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L

Com tractem les dades dels menors?

Com a regla general, REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L tractarà dades de menors d’edat per a l’emmagatzemament i el manteniment d’aquestes dades a la plataforma educativa de la qual és Responsable del Tractament. Signant amb els centres educatius els contractes d’encarregats de tractament necessaris per garantir la protecció i la seguretat d’aquestes dades.

Com utilitzem les galetes?

El lloc web i les xarxes socials de REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L utilitzen cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la navegació per les mateixes. Les galetes són fitxers físics d’informació que s’allotgen al mateix terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les galetes serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors de les mateixes, però en cap cas la informació obtinguda per aquestes no serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l’usuari. No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies al vostre disc dur, teniu la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d’aquests fitxers. Per obtenir més informació consulteu la nostra Política de Cookies.

Política de seguretat interna

Les bretxes de seguretat poden ser causades per treballadors, tercers o errors informàtics. Per això, estem obligats legalment a notificar als interessats si les vostres dades personals s’han vist greument afectades en un termini màxim de 72 hores. A més, es notificarà als usuaris tan aviat com es resolgui la bretxa de seguretat. Modificació de la política de privadesa Aquesta política de privadesa es pot modificar. Et recomanem que revisis la política de privadesa amb certa periodicitat. REFORMES I PROJECTES REPROBCN S.L 2021 | Avís legal i Política de privadesa | Política de galetes | Les galetes d’aquest lloc web es fan servir per personalitzar el contingut i els anuncis, oferir funcions de xarxes socials i analitzar el trànsit. A més, compartim informació sobre l’ús que feu del lloc web amb els nostres partners de xarxes socials, publicitat i anàlisi web, els quals poden combinar-la amb una altra informació que us hagi proporcionat o que hagin recopilat a partir de l’ús que hagi fet dels seus serveis.